એક નાની મદદ આપો

ગેલેરી

તાજેતરની ગેલેરી

Our Causes

Featurd Campaign

સક્સેસ

સક્સેસ સ્ટોરીઝ

45+

દીકરીઓ

100+

સ્વયંસેવક

2050+

પુરસ્કારો

અમારી ઇવેન્ટ

આગામી ઇવેન્ટ

સ્વયંસેવક

અમારી ટીમ

સ્થાપક

નિલમ એચ. પરમાર

B.Com., P.G.D.C.A. & N.G.O. Managerrent, Handicapped : 80% [orthopedic]
સ્થાપક

રેખા એચ. પરમાર

B.Com, & NGO & Social work Traning in NTI Institute in Nagpur [mh] & M.S.W.
સંસ્થાના સભ્ય

કુલીનકાંત સી. લુઠ્ઠિયા

MANAV JYOT PUBLIC CHER. TRUST-MUMBAI
બ્લોગ

બ્લોગની યાદી