સંસ્થા : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ - જૂનાગઢ 
   
 સ્થાપક : નીલમ એચ. પરમાર 
 મોબાઈલ નંબર : ૮૨૩૮૬ ૨૯૬૬૯

સ્થાપક : રેખા એચ. પરમાર
મોબાઈલ નંબર : ૯૯૦૯૫ ૮૯૭૬૪

એડ્રેસ : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ ધોરાજી રોડ, ગુલાબનગર , મુકામ - માખીયાળા - તાલુકા-જૂનાગઢ, જિલ્લા - જૂનાગઢ, 362011

સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ દ્વારા દીકરીઓને શિવરાત્રી મેળા મા ભ્રમણ કરાયું...

સંસ્થા : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ - જૂનાગઢ 
   
 સ્થાપક : નીલમ એચ. પરમાર 
 મોબાઈલ નંબર : ૮૨૩૮૬ ૨૯૬૬૯

સ્થાપક : રેખા એચ. પરમાર
મોબાઈલ નંબર : ૯૯૦૯૫ ૮૯૭૬૪

એડ્રેસ : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ ધોરાજી રોડ, ગુલાબનગર , મુકામ - માખીયાળા - તાલુકા-જૂનાગઢ, જિલ્લા - જૂનાગઢ, 362011

સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ દ્વારા અમરેલી મુકામે કેમ્પ યોજાયો......

 સંસ્થા : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ - જૂનાગઢ

સ્થાપક : નીલમ એચ. પરમાર 
મોબાઈલ નંબર : ૮૨૩૮૬ ૨૯૬૬૯

સ્થાપક : રેખા એચ. પરમાર
 મોબાઈલ નંબર : ૯૯૦૯૫ ૮૯૭૬૪

 એડ્રેસ : સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ ધોરાજી રોડ, ગુલાબનગર , મુકામ - માખીયાળા - તાલુકા-જૂનાગઢ, જિલ્લા - જૂનાગઢ, 362011

સાંત્વન વિકલાંગ વિકાસ મંડળ દ્વારા ગરીબ લોકોને કપડાં વિતરણ કરવામાં આવ્યા અને  ગરીબ લોકોની  મદદ કરવામાં આવી.